ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje komplexní poradenskou službu žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Pracoviště sdružuje odborníky zajištující poradenské služby ve škole a řídí se vyhláškou o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (Vyhláška č. 72/2005 Sb., novelizovaná vyhláškou č. 116/2011 Sb. a vyhláškou č.197/2017 Sb.)

Aktivity ŠPP zajišťuje výchovný poradce a školní metodik prevence, kteří úzce spolupracují zejména s třídními učiteli, vedoucími předmětových komisí, vedením školy a s pedagogickým sborem. Poradenští pracovníci školy vykonávají preventivní, metodickou, koordinační a poradenskou činnost.

Cílem služby je poskytnout žákům možnost řešit své problémy jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti osobního vývoje. Poradenství podporuje úspěšné zvládání studia.

 

VÝCHOVNÝ PORADCE Mgr. Vladimíra Bártková

- ochrana práv dítěte v prostředí školy a podpora problémových žáků

- spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou

- kariérové poradenství

- spolupráce se zákonnými zástupci žáků, třídními učiteli a školním metodikem prevence

 

KONTAKT

bartkova@supsuh.cz

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE Mgr. Andrea Lángová

- příprava a realizace programu prevence negativních jevů ve škole

- konzultační a poradenská pomoc žákům a rodičům v problematice prevence a zneužívání návykových látek

- spolupráce s výchovným poradcem 

 

KONTAKT

langova@supsuh.cz