Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště

SOCHAŘSTVÍ

82–41–M/16

Kamenosochařství – výuka jednoho z nejstarších oborů SUPŠ Uherské Hradiště je založena na propojení dobré znalosti řemesla s estetickým cítěním, dotýká se rovněž architektury, designu a moderních IT technologií. Žáci postupně získávají zkušenosti s různými sochařskými materiály. Základem jejich vzdělávání je studium „věčného materiálu“, kamene, a škály možností práce s ním. Žáci si osvojují celý tvůrčí proces od kresebného návrhu až po vysekání skulptury do kamene. Důraz je kladen na plastickou invenci a rukodělnou řemeslnou zručnost. Studium sochařství vede žáky k samostatnému tvůrčímu chápání světa a dění v něm.

Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště
PROFIL ABSOLVENTA

Absolventi oboru mohou pracovat jako samostatní výtvarníci, uplatnění často nacházejí v oborech, jako jsou design, architektura, muzejnictví, rovněž mohou vytvářet prostorové realizace pro filmovou tvorbu. Další perspektivu jim po specializovaném studiu nabízí restaurátorství soch a kamene. Stejně jako ostatní absolventi SUPŠ mohou pokračovat ve vysokoškolském studiu oborů, které vyžadují kreativní myšlení. 

vedoucí oboru

akad. soch. Milan Kusenda

pedagogové

ak. soch. Zdeněk Tománek
BcA. Vilém Čech

práce studentů
přijímací zkoušky
aktuálně z oboru
kontakt na pedagogy
facebook
instagram
slavní absolventi

přijímací zkoušky

Přihlášku ke studiu na SUPŠ Uherské Hradiště musejí uchazeči podat nejpozději do 30. listopadu.

Přijímací zkouška se skládá z talentové zkoušky a další části přijímacího řízení na oboru, který si uchazeč zvolí. V rámci přijímacího řízení se vedle výsledku talentové zkoušky uchazeče přihlíží i k jeho studijním výsledkům ze základní školy.

TALENTOVÁ ZKOUŠKA

kreslený portrét dle živého modelu
Provedení tužkou nebo uhlem na balicí papír formátu A2, nutnost vlastních kreslicích pomůcek a pevného, rovného kreslicího prkna formátu A2. Kreslicí papír uchazeči dostanou ve škole. Časová dotace úkolu je 2 hodiny.

kresebný diktát
Kresba a malba dle zadání na formát A2, nutnost vlastních kreslicích a malířských pomůcek. Kreslicí papír uchazeči dostanou ve škole. Časová dotace úkolu je 2 hodiny.

modelované zátiší dle předlohy
Nutnost vlastních modelovacích pomůcek. Hlínu a modelovací stojan budou mít uchazeči k dispozici ve škole. Časová dotace úkolu je 2 hodiny.

OBOROVÁ ZKOUŠKA

domácí práce
Prezentace vlastní tvorby v rozsahu max. 20 kusů domácích prací je nutno odevzdat i v digitální podobě ve formátu jpg (velikost delší strany je 2000px a 72dpi) a označené názvem: příjmenijméno_čís­lo, pod kterým uchazeč koná zkoušku_rok konání zkoušky.

vzor: NovákJan_111_2023

Domácí práce i digitální dokumentaci je třeba přivézt až v den konání zkoušky (na USB nosiči, který bude uchazeči v den konání zkoušky vrácen). Bez digitální dokumentace nebude tato část přijímacího řízení považována za splněnou.

kontakt na pedagogy

_MG_4331.jpg

akad. soch. Milan Kusenda

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě, obor výtvarná umění a figurální a reliéfní sochařství 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY
modelování, praktická cvičení, výtvarná příprava

kusenda@supsuh.cz

_MG_9583.jpg

ak. soch. Zdeněk Tománek

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Akademie výtvarných umění v Praze, obor sochařství

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY
modelování, přípravné kreslení, praktická cvičení, výtvarná příprava

tomanek@supsuh.cz

_MG_9586.jpg

BcA. Vilém Čech

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Institut restaurování a konzervačních technik Litomyšl, obor výtvarná umění, restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY
technologie, praktická cvičení

cech@supsuh.cz

SLAVNÍ ABSOLVENTI

OTMAR OLIVA

Olomoucký rodák, akademický sochař. Nyní žije na Velehradě, kde má svůj ateliér se slévárnou. Do evropského povědomí vstoupila zejména jeho sochařská řešení výzdoby kaple Redemptoris Mater papeže Jana Pavla II. ve Vatikánu a výbava interiéru kostela Marie Matky Církve ve slovinském Mariboru. Je držitelem Ceny Masarykovy akademie umění, Pamětní medaile 3. odboje a Řádu svatého Cyrila a Metoděje. V 90. letech 20. století vyučoval na Scuola dell´ arte spirituale v Římě. Jeho velmi rozsáhlé dílo zahrnuje volnou plastiku, liturgické a obřadní artefakty, insignie, medaile, busty i velké sochařské realizace. Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti absolvoval v roce 1972. 

IVAN THEIMER

Olomoucký rodák, malíř, sochař, rytec. Od roku 1968 žije ve Francii, kde stejně jako v Toskánsku tvoří díla, která se stala stěžejními akvizicemi mnoha světových uměleckých institucí. Theimerovy pomníky, monumenty, reliéfy a další komornější realizace se nacházejí na území řady evropských zemí. V Paříži vytvořil monument oslavující Deklaraci práv člověka a občana, v Elysejském paláci je možné vidět známou skupinu obelisků, v Hamburku zase sochu Heinricha Heineho. Rodná Olomouc se může pochlubit Ariónovou kašnou, Uherský Brod pomníkem Jana Amose Komenského. Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti Theimer absolvoval v roce 1965. 

JAN HABARTA

Rodák z Kunovic, žák Vincence Makovského, akademický sochař, pedagog. V letech 1947–1952 vyučoval kamenosochařství na zestátněné zlínské Škole umění, poté až do roku 1980 na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. Jako začínající autor vytvořil podobiznu paní Abrhámové a portrétní skulpturu jejího malého syna Josefa. Věnoval se především exteriérové plastice a pomníkům monumentální povahy. Vedle četných děl s politickými tématy byl autorem prací motivovaných a inspirovaných poetikou rodného Slovácka a komorních, často dětských portrétních plastik. Většina realizací se nachází v Jihomoravském kraji. Jan Habarta zemřel krátce po sametové revoluci v roce 1989. 

  Prosím čekejte...