Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště

UŽITÁ FOTOGRAFIE

82–41–M/02

Užitá fotografie a média – moderně koncipovaná výuka oboru se soustřeďuje na zvládnutí problematiky digitální a klasické fotografie a prohloubení výtvarného talentu žáků. Ti se učí pracovat s fotografickou technikou a současně získávají dovednosti potřebné v širokém spektru činností profesionální fotografie, ať už se jedná o fotografii architektury, skla, studiovou fotografii, portrét nebo fotografii dokumentární. Kromě stěžejních fotografických žánrů se studium dotýká rovněž moderních digitálních technologií, včetně postprodukce a následného tiskového výstupu. Vidět výtvarně učí žáky i volná fotografie. Žáci jsou vedeni k tvůrčí samostatnosti, kreativitě a preciznosti.

Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště
PROFIL ABSOLVENTA

Absolventi oboru jsou všestrannými fotografy, kteří jsou schopni uplatnit se jak ve větších týmech, tak samostatně. Nabyté vědomosti a dovednosti jim umožňují pracovat v reklamních a DTP studiích, v redakcích periodik, v nakladatelstvích, ve vědeckých a výzkumných ústavech, ve firemních propagačních odděleních nebo ve výstavnictví. Mohou také pokračovat ve studiu na vysokých školách s uměleckým zaměřením. 

vedoucí oboru

MgA. Lubomír Ančinec

pedagogové

David Toman
MgA. Andrea Malinová
Bc. Lenka Trčková

práce studentů
přijímací zkoušky
aktuálně z oboru
kontakt na pedagogy
facebook
instagram
slavní absolventi

přijímací zkoušky

Přihlášku ke studiu na SUPŠ Uherské Hradiště musejí uchazeči podat nejpozději do 30. listopadu.

Přijímací zkouška se skládá z talentové zkoušky a další části přijímacího řízení na oboru, který si uchazeč zvolí. V rámci přijímacího řízení se vedle výsledku talentové zkoušky uchazeče přihlíží i k jeho studijním výsledkům ze základní školy.

TALENTOVÁ ZKOUŠKA
kreslený portrét dle živého modelu
Provedení tužkou nebo uhlem na balicí papír formátu A2, nutnost vlastních kreslicích pomůcek a pevného, rovného kreslicího prkna formátu A2. Kreslicí papír uchazeči dostanou ve škole. Časová dotace úkolu je 2 hodiny.
kresebný diktát
Kresba a malba dle zadání na formát A2, nutnost vlastních kreslicích a malířských pomůcek. Kreslicí papír uchazeči dostanou ve škole. Časová dotace úkolu je 2 hodiny.


fotografické úkoly
1.část – „Volný triptych v prostorách školy”
Uchazeči poskytneme fotografický přístroj, kterým nafotí trojici fotografií v prostorách školy. Není
možnost přinést si vlastní fotografické vybavení.
Hodnotí se skladba souboru, barevnost a práce se světlem.
2.část – „Zátiší”
Uchazeč vybere z daných předmětu minimálně 3 a vytvoří kompozici ve fotografickém ateliéru.
Hodnotí se kompozice obrazu, vnímání tvarů a kreativita.
Časová dotace úkolů je celkem 2 hodiny.

OBOROVÁ ZKOUŠKA

domácí práce
Prezentace vlastní tvorby v rozsahu max. 20 kusů domácích prací je nutno odevzdat i v digitální podobě ve formátu jpg (velikost delší strany je 2000px a 72dpi) a označené názvem: příjmenijméno_čís­lo, pod kterým uchazeč koná zkoušku_rok konání zkoušky.


vzor: NovákJan211_2023

Domácí práce i digitální dokumentaci je třeba přivézt až v den konání zkoušky (na USB nosiči, který bude uchazeči v den konání zkoušky vrácen).
Bez digitální dokumentace nebude tato část přijímacího řízení považována za splněnou.

kontakt na pedagogy

ancinec-oprava.jpg (478 KB)

MgA. Lubomír Ančinec

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, obor tvůrčí fotografie

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, obor multimédia a design 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY tvorba a design fotografie, fotografická příprava

img-9959-2.jpg (720 KB)

DAVID TOMAN

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY
digitální technologie, fotografická příprava, tvorba a design fotografie

toman@supsuh.cz

mg-0061.jpg (615 KB)

MgA. Andrea Malinová

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Ateliér reklamní fotografie,
Institut tvůrčí fotografie FPF slezské univerzity v Opavě

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY
technologie, tvorba a design fotografie

malinova@supsuh.cz

mg-0056.jpg (434 KB)

bc. lenka trčková

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Masarykova univerzita, pedagogická fakulta, Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY
fotografická příprava, technologie

trckova@supsuh.cz

SLAVNÍ ABSOLVENTI

TEREZA VLČKOVÁ

Rodačka z Třebíče, jedna z nejlepších českých současných fotografek, pedagožka Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. Její autorský rukopis osciluje mezi volnou tvorbou, upomínající na surrealismus každodennosti či lynchovskou přízračnost, a mezi módní fotografií dokonale technicky zvládnutou. Na svém kontě má Vlčková řadu výstav, festivalů a soutěží v Čechách i v zahraničí. Kromě triumfů v tuzemských soutěžích zvítězila na Bienále v Lyonu, získala cenu Portfolio Award ve Švédsku a snad nejzajímavějších úspěchem je její zařazení mezi 80 fotografů nové generace ReGeneration 2 v Lausanne. Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti absolvovala v roce 2003. 

ONDŘEJ FILÍPEK

Rodák z Rožnova pod Radhoštěm, fotograf, sochař, absolvent pražské Akademie výtvarných umění. Od studia fotografie se posunul k možnostem trojrozměrné sochy. Utvářejícím materiálem je pro něj beton a sádra ve spojení s industriálními předměty a zbytkovými materiály. Při konstruování sochy se dostává do poloh deformace, které kombinuje s pevnými geometrickými tvary. Rád revoltuje a nabourává původní sochařský řád. Díla Ondřeje Filípka byla vybrána do nové stálé expozice Národní galerie Salm Modern #1: Možnosti dialogu, jeho práce představila rovněž Galerie hlavního města Prahy v Colloredo-Mansfeldském paláci či (A)void Floating Gallery. Střední uměleckoprůmyslovou školu mladý umělec absolvoval v roce 2012. 

PETRA MALÁ MILLER

Rodačka z Třebíče, umělecká fotografka, absolventka pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové. V současné době žije a pracuje v Lethbridge v Kanadě. Ve své tvorbě zkoumá poetiku dětství, nevinnosti, paměti a ztráty, klade otázky týkající se kulturní identity, jednotlivce, rodiny a komunity. Její práce, vycházející často z osobní zkušenosti, mají reflexivně-introspektivní charakter, nenásilně, ale intenzivně vtahují do osobité poetiky a imaginace. Nadaná umělkyně realizovala řadu samostatných i skupinových výstav v Evropě, Kanadě a Spojených státech. Za své fotografie obdržela mimo jiné Ateliérovou cenu VŠUP, ocenění Frame, ESSL Award CEE, Canada Council for the Arts nebo Alberta Foundation for the Arts. Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti absolvovala v roce 2001.

  Prosím čekejte...