projekty školy

en-fundedbytheeu-rgb-monochrome.png (57 KB)

O projektu DiscoverEU

https://sway.office.com/…w0ZyWsrbzELN?…

https://sway.office.com/…nCKszpJlbwNX?…

https://sway.office.com/…GcoGKiFajIwU?…

https://sway.office.com/…9xfrD4bVnC9E?…

https://sway.office.com/…myoHiAJqkLPY?…

https://sway.office.com/…8s58KuLoVWu4?…

https://sway.office.com/…ovoNGMPfGj5m?…

Od března do října 2023 řešili naši studenti projekt TEACH (Treasures of European Art, Crafts and Architecture – Poklady evropského umění, řemesel a architektury), v rámci programu Erasmus+ a jeho akce DiscoverEU – Jízda k začlenění. Tento program umožňuje osmnáctiletým Evropanům s omezenými příležitostmi prozkoumat po dobu až jednadvaceti dní různá místa v Evropě. Ze školy se vypravilo 32 studentů a studentek v sedmi cestovatelských skupinách. Jejich zážitky a postřehy si můžete prohlédnout níže. Jsme šťastní, že jsme také obdrželi zprávu, že v roce 2024 budeme moci v projektu DiscoverEU pokračovat. O všem, co bude náplní projektu v roce 2024 budeme informovat. Sledujte nás na FB.

irop-a3-plakat-na-sirku-povinna-publicita-page-0001.jpg (1.86 MB)

Cílem projektu je zkvalitnění infrastruktury pro polytechnické vzdělávání a vznik zázemí pro komunitní aktivity. Projekt zajistí vznik nových výukových prostor v podkroví školy, zajištění bezbariérovosti a vznik nové školní galerie v přízemí, která bude sloužit jako zázemí pro komunitní aktivity.

letak-o-projektu.jpg (647 KB)
Next Generation EU, Národní plán obnovy v gesci MŠMT ČR 

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy – doučování žáků škol

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Projekt byl financován Evropskou unií – Next Generation EU.

en-fundedbyeu-vertical-rgb-monochrome.jpg (94 KB)Poznáváme studijní prostředí v partnerské škole v Lotyšsku

Minulý měsíc, ve dnech 17. až 28. dubna 2023, se čtyři učitelé se šesti žáky naší školy zúčastnili krátkodobé mobility ve Střední umělecké škole hudby a designu ve městě Liepāja v Lotyšsku (Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (lmmdv.edu.lv)), a to v programu Erasmus+; projekt č. 2022–1-CZ01-KA122-VET-000074241. Tato mobilita byla realizována obory děv, obuv a keramika.

Sem napište text

logo-lotyssko-atd.jpg (1.05 MB)

SUPŠ UHERSKÉ HRADIŠTĚ ZÍSKALA FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA INOVATIVNÍ VZDĚLÁVACÍ PROJEKT

 • Partnerský projekt malého rozsahu Erasmus+:„Empo­werED – Podpora zaměstnatelnosti, kulturního porozumění a digitální odolnosti v odborném vzdělávání a přípravě“
  č. 2023–2-LV01-KA210-VET-000178458
 • Partnerské školy: lotyšská střední škola Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (MIKC) – hlavní koordinátor; Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště (SUPŠ UH) – partner
 • Realizační období: březen 2024 – březen 2026
 • Celková výše grantu: 60 000 EUR
 • Koordinátorka projektu za SUPŠ UH: Mgr. Marta Šišáková (sisakova@supsuh.cz)

SUPŠ UH a lotyšská střední škola MIKC se spojily v inovativním programu „EmpowerED", který je zaměřen na rozvoj klíčových dovedností pro dnešní trh práce, jako jsou podnikání a zaměstnatelnost, a zároveň posiluje kulturní porozumění a digitální odolnost.

Celý projekt zahájí schůzka zástupců partnerských škol, která proběhne ve dnech 23.–25. dubna 2024 v lotyšské Liepāji. Během schůzky bude vytvořen základ pro spolupráci a komunikaci a členové českého i lotyšského realizačního týmu si rozdělí role a odpovědnosti rovným dílem. Je důležité, aby každý člen týmu měl jasnou představu o svých úkolech a očekáváních, což pomůže zajistit, že projekt bude pokračovat hladce a efektivně od začátku až do konce realizačního období.

Hlavním cílem projektu je vzájemná spolupráce a sdílení odborných znalostí mezi oběma institucemi. Jako klíčové výstupy projektu jsou plánovány:

 • Realizace on-line přednášek vedených odborníky a podnikateli, které podpoří rozvoj dovedností a podnikavosti a poskytnou studentům cenné informace a praktické znalosti přímo od zkušených profesionálů.
 • Vytvoření příručky přizpůsobené specifickým potřebám studentů v oblasti umění, která kombinuje praktické informace o podnikání s inspirativními příběhy úspěšných osobností. Tato příručka poskytne studentům nejen důležité poznatky o základních aspektech podnikání a zaměstnání, ale také je bude motivovat k vlastní tvůrčí práci a rozvoji jejich podnikatelských dovedností.
 • Vývoj sady vzdělávacích materiálů a metodik pro výuku dějin výtvarné kultury, která pokryje klíčové umělecké směry, díla a osobnosti 20. a 21. století. Důraz bude kladen na propojení historických kontextů se současným uměleckým vývojem a na rozvoj schopnosti studentů analyzovat a interpretovat umělecká díla v širších kulturních a společenských souvislostech. Soubor edukačních materiálů bude přizpůsoben současnému digitálnímu výukovému prostředí a bude podporovat interdisciplinární přístup k výuce, zejména v souvislosti s výukou angličtiny.
 • Vytvoření digitální platformy ke sdílení vytvořeného obsahu, spolupráci studentů a pedagogů a kultivaci dovedností potřebných pro úspěch v současném digitalizovaném vzdělávacím prostředí. Tento přístup nejenže podporuje sdílení zdrojů, ale také přispívá k rozvoji bezproblémového ekosystému pro vzájemnou spolupráci.

Financování EU nám tyto cíle umožní realizovat a také přispět k budování silnější a odolnější vzdělávací komunity.

edugrant-banner-horizontal-500.png (11 KB)

Nová učebna pro Střih zvuku – Investice do budoucnosti oboru multimédia 

Naše škola má dlouholetou tradici ve vzdělávání studentů v uměleckořemes­lných disciplínách. Tato tradice sahá až ke konceptu baťovského školství, ve kterém vzdělávání bylo neoddělitelně spojeno s praxí. Naším cílem je udržet tuto hodnotnou tradici a poskytnout studentům vzdělání, které je okamžitě přenositelné do praxe. Díky Edugrantu zřídíme specializovanou učebnu pro střih zvuku pro obor multimédia. 

V této učebně se budou studenti oboru multimédia učit: 

- Ozvučovat autorské filmy a animace; vytvářet zvukové stopy, které obohatí filmový zážitek a zprostředkují divákům emoce. 

- Přidávat zvukové, hudební a ruchové stopy do dokumentů a reklamních spotů. V nově zbudované učebně budou studenti pracovat na reálných projektech a budou si osvojovat klíčové dovednosti v oblasti reklamy a audiovizuální tvorby. 

- Pracovat s kontaktním zvukem a se základy postsynchonního zvučení. Studenti získají praktické dovednosti pro zpracování zvukových stop a vytvoření kvalitního zvukového doprovodu. 

Tato učebna se stane klíčovým prvkem pro zkvalitnění výuky studentů oboru multimédia a umožní jim získat praktické zkušenosti a dovednosti nezbytné pro jejich budoucí kariéru. 

Podpora získaná z Edugrantu je pro nás klíčová a umožní nám v plné míře využít současné technologie a trendy v multimediální praxi. 

dofe.jpg (73 KB)
DOFE – Mezinárodní cena vévody z Edinburgu

Naše škola se stala součástí projektu DofE, který se věnuje neformálnímu vzdělávání a sebe rozvoji studentů. Projekt je určen studentům od 14 do 24 let a je výzvou, které se může zúčastnit opravdu každý, kdo se chce v něčem zlepšit a potřebuje získat motivaci a pomoc. Studenti si vyberou dovednost, pohyb a dobrovolnickou činnost, které se 1 hod týdně věnují po dohledem a za pomoci mentora z řad školy. Na závěr studenty čeká dobrodružná expedice s ostatními, kteří se zúčastnili tohoto projektu.

sisakova@supsuh.cz

en-fundedbyeu-vertical-rgb-monochrome.jpg (94 KB)

Partnerská škola z Lotyšska znovu na SUPŠ!

Ve dnech 8. – 19. května 2023 navštíví naši školu 3 pedagogové a 7 žáků z naší partnerské lotyšské Střední umělecké školy hudby a designu v Liepaji. V rámci programu Erasmus+, projektu KA1, se bude realizovat krátkodobá mobilita žáků a učitelů, tentokrát na oborech fotografie, grafika a keramika. Žáci se naučí novým dovednostem na svých oborech a rozšíří své kompetence nejen v rámci svého oboru, ale také v rámci svých jazykových, komunikačních, počítačových a ostatních kompetencí.

Během 14 dní si osvojí práci s camerou obscurou, naučí se osvětlit ateliér a zátiší, budou fotit v interiérech i v okolí Uherského Hradiště, vyzkouší ovládání analogových fotoaparátů. Na oboru grafika budou pracovat se sítotiskem, různými technikami leptů, experimentálními technikami a se suchou jehlou. Keramici budou navrhovat, modelovat a pálit Raku keramiku. Učitelé i žáci budou sdílet příklady dobré praxe ze svých oborů na obou školách.

Přejeme tímto lotyšským studentům a pedagogům, abych jejich mobilita u nás byla pro ně stejně přínosná, jako naše zkušenosti nabyté na jejich škole v Liepaji.

dp-dup-publicita-loga.jpg (80 KB)

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY — KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

• k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky;

• k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

en-fundedbytheeu-rgb-monochrome.png (57 KB)

Lotyšská škola LLMDV z Liepaji opět u nás 

V období od 30. října 2023 do 10. listopadu 2023 dostalo osm studentů z partnerské školy v Liepaje v Lotyšsku jedinečnou příležitost pracovat každý týden na oborech naší Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. Cílem bylo nejen posílit odborné dovednosti studentů, ale také rozvíjet mezinárodní spolupráci a jejich umělecký a profesní růst. Studenti se účastnili programu na oborech fotografie, malba, keramika a obuv. 

Na oboru fotografie měli studenti příležitost věnovat se fotografování a vyvolávání na analogový materiál. Naučili se principu camera obscura a technikám fotogramu a chemigramu. Tyto aktivity prohloubily jejich znalosti v oblasti tradičních fotografických procesů a zároveň jim poskytly prostor pro experimentování a kreativitu. 

Studenti na oboru malby byli zaměřeni na řízenou přípravu kresby pro strukturální malbu na téma zvíře. Následovala realizace samotné strukturální malby a její kolorování pomocí olejových barev. Druhým úkolem byla enkaustika – vosková malba na téma autoportrét. Během této fáze projektu proběhl workshop přípravy voskové emulze a lepení plátna na lepenku. Tato kombinace úkolů nejen rozšířila umělecké schopnosti studentů, ale také je seznámila s různými technikami malby. 

Keramici se věnovali modelování a pálení raku. V rámci projektu měli možnost účastnit se točířské soutěže v Bechyni, kde jeden z lotyšských studentů získal skvělé 3. místo. Tato soutěž posílila jejich dovednosti v oblasti keramiky a povzbudila soutěživý duch a týmovou spolupráci. 

Obor obuvi navštívila 1 studentka, která se zde pod odborným dohledem věnovala dokončení své maturitní práce na téma tvorby svrchní části obuvi. Díky této spolupráci se jí zdárně podařilo práci dokončit, a navíc získat spoustu nových odborných zkušeností a novou motivaci. 

Kromě odborného výcviku navštívili studenti dvě vernisáže v Uherském Hradišti a několik galerií a muzeí, což jim rozšířili obzory v rámci uměleckého rozhledu, poskytlo inspiraci a možnost setkat se s místními umělci. 

Věříme, že díky této příležitosti v rámci programu Erasmus + KA1 VET projektu se studenti naučili práci v multikulturním prostředí a získali nové kompetence potřebné k osobnostnímu a uměleckému růstu. 

op-jak-lista-povinnych-log.png (21 KB)

1. 9. 2022 se ve škole rozběhl tříletý projekt SUPŠ III – Společně v Umění, Praxi i Škole z výzvy OP JAK „Šablony pro SŠ a VOŠ I“ s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_00­3/0000510. Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky. O všech aktivitách spojených s projektem vás budeme informovat.

logolink-06-05-2020.jpg (293 KB)
PIVEČKŮV LESOPARK: MORAVSKO-SLOVENSKÁ UMĚLECKÁ KŘIŽOVATKA (2022)

„Fond malých projektů“

Předmětem projektu je podpora přeshraničního setkávání studentů uměleckých škol a obohacení Pivečkova lesoparku jejich společnou tvorbou.

Předmětem projektu je podpora přeshraničního setkávání studentů uměleckých škol – Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště a Stredné školy priemyslu Trenčín formou uspořádání plenéru a následné instalace vzniklých soch do Pivečkova lesoparku. Výstupem projektu je také výstava vzniklých děl a propagačních materiály k Pivečkově lesoparku.

Projekt je realizován v období květen 2022 – březen 2023.

Projekt je finančně podpořen díky Fondu malých projektů přeshraniční spolupráce CZ – SK a rozpočtu města Slavičín.

  Prosím čekejte...