O škole

Dnešek

STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V NOVÉM TISÍCILETÍ

Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště patří k nejkvalitnějším a nejkomplexnějším vzdělávacím institucím středního uměleckého školství v celé České republice. Nabízí devět vyučovaných oborů. Grafický design, multimédia, průmyslový design, design obuvi, design oděvu, užitou malbu, užitou fotografii, keramiku a sochařství.

Několikrát do roka se prezentuje veřejnosti při Dnech otevřených dveří, spolupracuje s řadou firem a výstavních galerií, pružně reaguje nejen na aktuální trendy a inovace v celé oblasti vizuálního umění, ale rovněž i na dynamický společenský vývoj. Studium propojuje tradiční kvalitní řemeslnou přípravu s rozvojem znalostí nejnovějších technologických postupů. Samozřejmostí je kladení důrazu na kreativitu a individuální výtvarný růst žáků.

Nedávno si škola připomněla už osmdesáté výročí od svého založení. Po celou dobu své existence se nepřestala řadit mezi nejprestižnější umělecké školy v republice. I v současnosti se plně rozvíjí a může se prezentovat jako moderní vzdělávací zařízení. Její žáci mají široké možnosti k rozvíjení svého potenciálu, účastní se řady národních i zahraničních soutěží, ve kterých zaslouženě sklízejí úspěšná ocenění.

Vedení jednotlivých oborů bylo a je kvalitně obsazeno a je možné je doložit slavnými jmény výtvarníků několika generací. Současní žáci tak mají příležitost zařadit se mezi množství úspěšných absolventů, kteří se dokázali prosadit nejen v České republice, ale i daleko za jejími hranicemi.

adela-podrazka-10.jpg (4.94 MB)

MINULOST

Z BAŤOVSKÉHO ZLÍNA
DO UHERSKÉHO HRADIŠTĚ

Základy SUPŠ byly položeny ve Zlíně zřízením Školy umění v roce 1939. Myšlenka vytvořit samostatné výtvarné učiliště tehdy vznikla díky pokrokově orientovaným osobnostem ve vedení Baťových závodů.

Při výběru pedagogů bylo respektováno Baťovo přání přizvat ke spolupráci mladé, akademismem nezatížené umělce. Příležitost vyučovat dostala řada vynikajících osobností (V. V. Štech, A. Kutal, B. Fuchs, J. Sládek, R. Gajdoš, R. Wiesner).

Při koncipování výuky se škola opírala o přejaté a částečně upravené principy Bauhausu. Povahou studia stála někde mezi střední a vysokou školou a jako první výtvarná škola v zemi se rozhodla podřídit výuku potřebám výroby a připravovat své žáky na dráhu průmyslových výtvarníků. Uchazeči volili ze sedmi oborových kombinací a souběžně se svou zvolenou specializací mohli získat rovněž výuční list. Na škole rok po jejím vzniku fungovala čtyři odborná oddělení – grafické, sochařské, oddělení dekorační malby a oddělení bytové kultury.

Bohužel měla škola málo času na to, aby zdárně dospěla ke svému vytyčenému cíli. Kvůli totálnímu nasazení v době druhé světové války prošly celou šíří výuky pouze první dva ročníky. I když se škola snažila fingovanými zakázkami pro wehrmacht své žáky chránit, nemohla zcela zabránit jejich odvlečení do Říše. Přesto více než polovina z nich po skončení války dále rozvíjela svůj talent na uměleckých vysokých školách a zcela z oboru zmizelo pouze malé procento žáků.

Sem napište text

1945
Rok 1945 přinesl nejen osvobození, ale pro zlínskou Školu umění i velké personální ztráty. Odcházeli pedagogové i žáci. Škola zahájila výuku s jinými cíli. Organizace, metodika a zaměření začaly postupně vyrůstat ze zcela jiných základů. Otvíraly se nové obory s novou náplní studia. Ve školním roce 1949/1950 jich bylo opět sedm. Tvarování strojů a nástrojů, návrhářství a modelářství obuvi, kamenosochařství, aranžérství – výstavnictví, modelářství nových hmot, reklama – grafika a dekorativní malba. Škola byla přejmenována a získala status státní instituce s právem uzavírat studium maturitní zkouškou.

1952
V roce 1952 se v souvislosti se zrušením vazby na podnik Svit přestěhovala ze Zlína (tehdejšího Gottwaldova) do Uherského Hradiště. Současné prostory (s výjimkou Franklovky) škola získala ale až v roce 1964. Od roku 1962 se datuje současný název Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště. Všechny obory si až na proměny názvu, úpravu učebních osnov a menší reorganizaci výuky udržely svůj obsahový profil do roku 1989. Výjimkou zůstal pouze obor návrhářství obuvi s osmiletou přestávkou v činnosti.

1989
Se sametovou revolucí a následnými politickými změnami se pro školu otevřely nové možnosti a začala se intenzivně rozvíjet. Nepřehlédnutelné kvalitativní změny byly spojeny s novým vybavením, modernizací výuky a celého studijního programu a s navázáním kontaktů se školami podobného zaměření po celé Evropě.

Škola se velmi úspěšně zapojila do mezinárodních vzdělávacích programů, začala organizovat poznávací zájezdy do řady evropských zemí a rozšířila tím alternativy dalšího rozvoje svých žáků.

1993
Po roce 1993 dokonce zahájily činnost nové obory. Z oboru tvarování plastických hmot vznikl obor tvorba hraček a dekorativních předmětů. V rámci reorganizace v roce 2011 ale nakonec zanikl. Jako samostatný obor se vyčlenila užitá fotografie. V roce 1994 vznikl zcela nový obor modelářství a návrhářství oděvů, který navazuje na obor návrhářství obuvi a módních doplňků. Nejmladším akreditovaným oborem je od roku 2010 multimediální tvorba.

mapa absolventů SUPŠ Uherské Hradiště 1939–1989

Tato aplikace obsahuje několik mapových vrstev zobrazujících prostorovou strukturu absolventů Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště podle místa narození a studijního oboru v několika časových řezech odkazujících na fáze vývoje debaty o výtvarném umění v Československu.

filmové ateliéry-příběhy-fakta-mapy-souvislosti

franklovka

FRANKLOVKA – DŮM Č. P. 368

Franklovka, objekt v secesním stylu situovaný na třídě Maršála Malinovského, je sídlem dvou oborů střední uměleckoprůmyslové školy, oboru sochařství a oboru keramika.

Dům postavil v roce 1920 podle vlastního projektu uherskohradišťský stavitel Julius Kopp pro firmu Josef Frankl & spol., výroba lihovin.

Prvního ledna roku 1949, po vzniku krajského velitelství Státní bezpečnosti, byla do prostor Franklovky umístěna jeho úřadovna. Zůstala tam jedenáct let. První patro budovy zabral zpravodajský referát, který disponoval třemi místnostmi a fotolaboratoří. V podkroví byly vyšetřovací místnosti, v přízemí a možná i ve sklepě se nacházely cely.

obrazek.png

  Prosím čekejte...